Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego „Bransoletki”.

 
Artykuł 1 Definicje    

  1. Bransoletki to nazwa handlowa firmy Bransoletki, która ma na celu oferowanie różnych Produktów (online), jak również związany z tym montaż tych Produktów.
  2. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Klient Prywatny” oznacza: osobę fizyczną korzystającą z Usług Bransoletek, która składa zamówienie na świadczenie Usług, o których mowa w ust. 6.
  3. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Klient Biznesowy” oznacza: osobę fizyczną lub osobę prawną albo spółkę osob prawnych lub działającą w imieniu tego pośrednika lub przedstawiciela, która korzysta z Usług Bransoletek i zleca im świadczenie Usług, o których mowa w ust. ustęp 6.
  4. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Klient” oznacza: osobę fizyczną i prawną lub spółkę osobową osób prawnych i/lub osób fizycznych lub działającą w imieniu tego pośrednika lub przedstawiciela, która korzysta z Usług Bransoletek i poleca im świadczenia Usług, o których mowa w ust. 6.
  5. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Umowa” oznacza: stosunek prawny pomiędzy Bransoletkami a Klientem w najszerszym tego słowa znaczeniu.  
  6. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Usługi” oznaczają: wszystkie Produkty dostarczane Klientowi przez Armbanden i/lub zaangażowane przez nią osoby trzecie, w tym zakup i sprzedaż Produktów, a także wszelkie inne prace wykonywane przez Armbanden na rzecz Klienta, niezależnie od charakteru, wykonywane w ramach zlecenia, w tym prace, które nie są wykonywane na wyraźne życzenie Klienta.  
  7. W niniejszych Ogólnych Warunkach „Witryna” oznacza: Witrynę www.armbanden.nloraz wszystkie strony internetowe obsługiwane przez armbanden.nl, na których oferuje Produkty, w tym ten sklep internetowy/stronę internetową.

Artykuł 2 Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych  

  1. Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Armbanden, w ramach których Armbanden oferuje Usługi. 
  2. Niniejsze Ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich stron internetowych, domen, marek i platform obsługiwanych przez firmę Armbanden.
  3. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Handlowych są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie z Bransoletki.  
  4. Możliwość zastosowania zakupu lub innych warunków Klienta zostaje wyraźnie odrzucona, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.  
  5. Ogólne Warunki mają również zastosowanie do dodatkowych lub zmienionych zamówień Klienta.  
    

Artykuł 3 Umowa  

  1. Wszystkie oferty w Witrynie są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.  
  2. Klient może KONTAKT kontaktować się z Bransoletki za pośrednictwem Witryny, e-maila lub telefonu w sprawie jakichkolwiek oferowanych Usług.  
  3. Klient może składać zamówienia na Stronie Internetowej (Stronach Internetowych). Zawarcie Umowy następuje wówczas poprzez złożenie zamówienia. 
  4. Jeżeli Bracelets prześle Klientowi potwierdzenie, ma to decydujące znaczenie dla treści i wyjaśnienia Umowy, z zastrzeżeniem oczywistych błędów pisarskich. Bransoletki nie mogą zostać zatrzymane w jego ofercie, jeżeli Klient może rozsądnie zrozumieć, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub pomyłkę.  

Artykuł 4 Wykonanie Umowy  

  1. Armbanden dołoży wszelkich starań, aby świadczyć Usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z wymogami dobrego wykonania, a także w miarę możliwości zgodnie z umowami zawartymi na piśmie.   
  2. Armbanden ma prawo do wykonywania określonych czynności, w tym np. wysyłania Produktów oraz instalowania Produktów i/lub sprzętu przez osoby trzecie.  
  3. Angażując strony trzecie, Bracelets dołoży należytej staranności i skonsultuje się z Klientem przy wyborze tych osób trzecich, o ile jest to rozsądnie możliwe i zwyczajowo przyjęte w relacji z Klientem. Koszty zaangażowania tych osób trzecich ponosi Klient i zostaną przeniesione na Klienta przez Armbanden.    
  4. Klient zapewnia, że ​​wszelkie dane, które Bransoletka wskazuje jako niezbędne lub co do których Klient powinien w uzasadniony sposób rozumieć, że są niezbędne do wykonania Umowy, zostały przekazane Bransoletce terminowo. Jeżeli informacje wymagane do realizacji Umowy nie zostały przekazane do Bransoletki w terminie, Bransoletka ma prawo wstrzymać realizację Umowy i/lub obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia zgodnie z ówczesnymi zwykłe stawki.  
  5. Klient zapewnia, że ​​Armbanden może świadczyć swoje Usługi terminowo i należycie. Jeżeli Klient nie wywiązuje się z zawartych w tym zakresie umów, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. 
  6. Jeżeli termin wykonania Usług został uzgodniony lub określony, nigdy nie jest to termin ścisły. W przypadku przekroczenia terminu Klient musi pisemnie powiadomić Bransoletki o zwłoce. Bransoletom należy zaoferować rozsądny okres czasu na wykonanie Umowy.  
    

Artykuł 5 Zmiana Umowy  

  1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania Umowy konieczna jest jej zmiana lub uzupełnienie, wówczas Bransoletki i Klient przystąpią do dostosowania Umowy w odpowiednim czasie i w drodze wzajemnych konsultacji.  
  2. W przypadku zmiany Umowy, w tym uzupełnienia, jest to cesja dodatkowa. Oddzielna umowa dotycząca płatności zostanie sporządzona z góry dla tego dodatkowego zadania. Bez dodatkowej wyceny obowiązują oryginalne warunki, zgodnie z którymi dodatkowe usługi są płatne według uzgodnionej stawki.  
  3. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zmienionej Umowy nie stanowi naruszenia umowy ze strony Bransoletki i nie stanowi dla Klienta podstawy do anulowania lub rozwiązania Umowy.  
  4. Zmiany w pierwotnie zawartej Umowie pomiędzy Bransoletkami a Klientem obowiązują dopiero od momentu zaakceptowania tych zmian przez obie strony w drodze dodatkowej lub zmienionej Umowy. Zmiana ta zostanie dokonana w formie pisemnej.  

 
Artykuł 6 Zawieszenie, rozwiązanie i przedterminowe rozwiązanie Umowy  

  1. Armbanden jest uprawniona do wstrzymania wykonywania zobowiązań lub rozwiązania Umowy, jeżeli Klient nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub nie wykonuje ich w całości lub w terminie, lub jeśli Armbanden ma uzasadnione podstawy, by obawiać się, że Klient nie wywiązać się z tych zobowiązań.  
  2. Ponadto Armbanden jest upoważniony do rozwiązania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Umowy lub nie można rozsądnie wymagać utrzymania Umowy w niezmienionej postaci. 
  3. Jeżeli Klient nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a niewykonanie to uzasadnia rozwiązanie, wówczas Armbanden jest uprawniona do natychmiastowego i natychmiastowego rozwiązania Umowy bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia, przy czym Klient, w ramach niewykonania zobowiązania, ale wymagane jest odszkodowanie lub odszkodowanie.  

 

Artykuł 7 Anulowanie  

  1. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie i wyraźnie potwierdzona przez Armbanden. 
  2. Po przetworzeniu produktu anulowanie nie jest już możliwe.
  3. W przypadku całkowitego lub częściowego anulowania, wszystkie poniesione w tym czasie koszty wynikające z Umowy zostaną naliczone.  
 1.  

Artykuł 8 Koszty, wynagrodzenie i płatność  

  1. Wszystkie kwoty podane w ofercie podane są w euro i zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej.  
  2. Kwoty w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki, chyba że zaznaczono inaczej. 
  3. Koszty wysyłki zamówienia zostaną obliczone podczas finalizacji procedury płatności. Koszty przesyłki ponosi Klient. 
  4. Jeśli zamówienie ma określoną minimalną kwotę, Bransoletki nie naliczają kosztów wysyłki. Wysokość tej kwoty, od której nie są naliczane koszty przesyłki, zależy od strony internetowej, na której zamówiono Produkt, rodzaju Produktu i/lub Usługi. 
  5. Armbanden ma prawo do sprostowania pozornie błędnych wpisów w ofercie.  
  6. Armbanden ma prawo żądać zaliczki w wysokości minimum 100% przy sprzedaży towarów przez Internet. 
  7. Płatności można dokonać poprzez:
   1. Kartą kredytową (na życzenie)
   2. Visa
   3. Natychmiast
   4. Kontakt z bankiem
   5. Zapłać z apple
   6. Następnie metoda płatności za pośrednictwem Klarna
  8. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bransoletki o wszelkich nieścisłościach w podanych lub podanych danych dotyczących płatności.  
  9. Nie ma możliwości rozłożenia płatności przez Klienta na raty.
  10. Jeśli Klient nie zapłaci faktury w terminie, Klient popadnie w zwłokę z mocy prawa, bez konieczności dalszego wezwania do zapłaty. Klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. Odsetki od wymagalnej kwoty naliczane będą od momentu powstania zwłoki Klienta do momentu zapłaty całej należności.  
  11. W przypadku podjęcia przez Bracelets decyzji o dochodzeniu roszczenia z tytułu niezapłacenia jednej lub kilku niezapłaconych faktur na drodze prawnej, Klient oprócz kwoty głównej i odsetek, o których mowa w art. 9.11, zobowiązany jest również do zwrotu wszelkich kosztów sądowych i racjonalnie poniesione koszty. . Zwrot poniesionych kosztów sądowych i pozasądowych zostanie określony zgodnie z obowiązującym wówczas Rozporządzeniem w sprawie odszkodowania za pozasądowe koszty windykacji.  

Artykuł 9 Wysyłka i dostawa 

  1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wysyłka i pakowanie będą realizowane przez firmę Armbanden lub przez przewoźnika z jednego z magazynów w Europie.
  2. W przypadku zagubienia lub otrzymania uszkodzonego zamówienia Klient musi skontaktować się z Bransoletki za pośrednictwem poczty elektronicznej info@bransoletki.nl, a odpowiednie rozwiązanie jest poszukiwane we wspólnych konsultacjach.
  3. Przewoźnik jest odpowiedzialny od momentu przekazania przez armbanden.nl produktu przewoźnikowi. Produkt jest na ryzyko klienta od momentu otrzymania produktu przez klienta.
  4. Czas dostawy Bransoletek jest zależny od zamówienia. 
  5. Jeśli dostawa odbywa się za pośrednictwem dropshippingu, czasy dostawy są orientacyjne i częściowo zależą od usług kurierskich. 
  6. Jeżeli Produkty są dostępne dla Klienta po upływie terminu dostawy, ale nie zostaną przez niego odebrane, Usługi będą przechowywane do jego dyspozycji na jego ryzyko i koszt, niezależnie od przyczyny braku odbioru.  

 

Artykuł 10 Zwrot i zwrot pieniędzy

  1. Jeżeli zamówienie zostało złożone przez Klienta Prywatnego, Towary mogą zostać zwrócone na jego koszt w ciągu czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania, bez podania przyczyny. Cała kwota zapłacona przez Klienta Prywatnego wraz z kosztami wysyłki (jeżeli koszty wysyłki zostały opłacone przy zamówieniu) zostanie zwrócona w całości w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania Produktu. W ciągu tych czternastu (14) dni Klient Prywatny jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z otrzymanym Produktem. Jeżeli Klient Prywatny zdecyduje się na zwrot Produktów, a usuwanie opakowania nie jest konieczne, to Bracelets prosi, aby tego nie robić.  
  2. Klient Prywatny może zwrócić Produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy pocztowej. Koszty zwrotu ponosi Klient. 
  3. W przypadku chęci zwrotu zamówienia przez Klienta Prywatnego, Klient Prywatny musi pobrać i wypełnić formularz zwrotu z Serwisu. Klient Prywatny musi dołączyć niniejszy formularz do przesyłki zwrotnej.  
  4. Jak tylko Produkty zostaną zwrócone przez Bransoletki, Bransoletki zostaną zwrócone.
  5. Jeżeli Produkt był otwierany lub testowany przez Klienta Prywatnego, Produkt nie podlega już zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, gdy okres do namysłu, o którym mowa powyżej, nie został jeszcze przekroczony.
  6. Armbanden może wykluczyć ze zwrotu następujące Produkty: Produkty, które zostały wykonane na zamówienie i/lub Produkty, które zostały wykonane na zamówienie, oraz zapieczętowane Produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny i których plomba została uszkodzony po porodzie. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie klienta u dostawcy spoza magazynu. 
  7. Produkty są wyłączone ze zwrotu do czasu ich odbioru przez Klienta Detalicznego.
  8. Po tym okresie zwroty są możliwe, jeśli Klient wykaże, że w momencie dotarcia zamówienia nastąpiła szkoda, która nie została spowodowana przez Klienta.  
    

Artykuł 11 Odpowiedzialność  

  1. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i reprezentatywnych danych i informacji niezbędnych do wykonania Umowy. Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, w tym na podstawie błędnego zamówienia, jeżeli Klient podał nieprawidłowe, niereprezentatywne lub nieistotne informacje.  
  2. Termin dostawy przekazany Klientowi może być podany jedynie w przybliżeniu. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu dotrzymania terminu dostawy, Armbanden nigdy nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekroczenia podanego terminu. Przekroczenie terminu nie uprawnia Klienta do anulowania Produktów, odmowy odbioru lub zapłaty za Produkty, ani też Armbanden nie jest winny Klientowi żadnego odszkodowania. 
  3. Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia zaangażowanych przez nią osób trzecich. Korzystając z Usług Bransoletki, Klient upoważnia Bransoletki, jeśli osoba trzecia zaangażowana przez Bransoletki chce ograniczyć swoją odpowiedzialność, również zaakceptować to ograniczenie odpowiedzialności w imieniu Klienta. 
  4. Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym między innymi za szkody następcze. 
  5. Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za literówki w Witrynie.  
  6. Bransoletki nie mogą być utrzymane w opublikowanej cenie, jeśli Klient może rozsądnie zrozumieć, że cena lub jej część zawiera oczywisty błąd lub pomyłkę.  
  7. Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się lub nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku gdy jest to spowodowane działaniem siły wyższej, o której mowa w art. 13.  
  8. Klient zwalnia Bransoletki z roszczeń osób trzecich, niezależnie od ich charakteru, związanych z Usługami.  
  9. Ponieważ Bransoletki nie są producentem, a dostawcą Produktu, w przypadku wystąpienia wad, Bransoletki udzielą Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do pociągnięcia producenta lub importera do odpowiedzialności za przedmiotowe wady. 
  10. Jeżeli jednak Bransoletka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, będzie ona ponosić odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody faktycznie poniesione, zapłacone lub należne od Klienta w wyniku możliwego do udowodnienia niewywiązania się ze zobowiązań Bransoletki w odniesieniu do Usług. 
  11. Odpowiedzialność Armbanden jest ograniczona do kwoty objętej i wypłaconej przez ubezpieczyciela. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub Bransoletki nie są ubezpieczone, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta. 
  12. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w tym artykule nie ma zastosowania w przypadku umyślnego lub umyślnego lekkomyślności ze strony Bransoletki.
  13. Zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszych Ogólnych Warunków Armbanden nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Produktów powstałe w trakcie ich transportu, jeżeli przedmiotowe Produkty zostały zamówione przez Klienta Biznesowego. 
  14. Niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności w zakresie, w jakim odpowiedzialność nie może być ograniczona lub wyłączona przez prawo.  
    

Artykuł 12 Siła wyższa  

  1. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie przyczyny zewnętrzne, niezależne od lub pozostające poza kontrolą Bransoletki, w wyniku których nie jest już możliwe terminowe, całkowite lub prawidłowe wykonanie Umowy.  
  2. Siła wyższa, o której mowa w poprzednim akapicie, obejmuje również między innymi: nieprzestrzeganie przepisów przez osobę trzecią, chorobę samego personelu Armbanden lub osoby trzeciej, nienormalne warunki pogodowe, przerwy w dostawach wody i energii, strajki , poważne zakłócenia w systemach Bransoletek, pożary, powodzie, klęski żywiołowe, zamieszki, wojny, epidemie/pandemie lub inne niepokoje domowe.  
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja Umowy zostanie zawieszona na czas trwania siły wyższej.  
  4. Jeśli działanie siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, obie strony mają prawo do rozwiązania Umowy bez interwencji sądu. W takim przypadku Armbanden przystąpi do zwrotu wszelkich zapłaconych kwot, pomniejszonych o wszelkie koszty poniesione przez Armbanden w związku z Umową. 

Artykuł 13 Gwarancja prawna 

  1. W stosunku do Klienta Prywatnego Armbanden udziela gwarancji na dostarczane przez siebie Produkty na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja oznacza, że ​​Armbanden naprawi błędy najlepiej jak potrafi i wymieni je w razie potrzeby. Wady należy zgłaszać w formie pisemnej do Bransolet jak najszybciej po ich wykryciu na adres e-mail info@bransolet.pl.  
  2. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli błędy są w całości lub w części wynikiem nieprawidłowego, niekompetentnego, nieostrożnego użytkowania, użytkowania do celów innych niż normalne lub z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi szkód spowodowanych przez ogień lub wodę. Jest to w gestii Bransoletki.
  3. Gwarancja nie ma również zastosowania, jeśli Produkty były modyfikowane lub konserwowane przez osoby trzecie.  
  4. Dodatkowa gwarancja udzielona przez Bransoletki, jej dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, jakie Klient Prywatny może dochodzić wobec Bransoletki na podstawie umowy, jeśli Bransoletka nie wywiązała się ze swojej części umowy. 
  5. W żadnym wypadku nie udziela się gwarancji na materiały połączeniowe, materiały montażowe i akcesoria, ani w przypadku przebarwień. 
  6. Jeśli Armbanden wykona prace naprawcze wykraczające poza zakres, o którym mowa w niniejszym artykule, zostanie nimi obciążony Klient.  
  7. Postanowienia ogólnych warunków w zakresie rękojmi nie wpływają na roszczenia gwarancyjne Klienta wynikające z przepisów prawa. 

 

Artykuł 14 Reklama 

  1. Klient obowiązany jest zbadać lub zlecić sprawdzenie dostarczonego Produktu w momencie dostawy, co najmniej w możliwie najkrótszym terminie po jego otrzymaniu. Klient powinien przy tym zbadać, czy jakość i ilość dostarczonego towaru odpowiada temu, co zostało określone w Umowie.  
  2. Błędy lub nieścisłości, które mogą zostać stwierdzone podczas pierwszej kontroli przez Klienta Prywatnego, z uwzględnieniem wymogów racjonalności i rzetelności, należy zgłosić Armbanden na piśmie w ciągu czternastu (14) dni roboczych od otrzymania Usług, wraz z dowodem zakupu chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe. Klienta Biznesowego obowiązuje termin 5 (słownie: pięciu) dni, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe. 
  3. Inne reklamacje, w tym reklamacje, które nie mogły zostać wykryte podczas pierwszej kontroli Klienta Prywatnego, muszą być zgłoszone do Bransoletki na piśmie najpóźniej w terminie jednego (1) miesiąca, zgodnie z postanowieniami ust. 2. W przypadku Klienta Biznesowego, przez okres 14 (słownie: czternastu) dni. 

 

Artykuł 15 Poufność danych  

  1. Każda ze stron gwarantuje, że wszelkie informacje otrzymane od drugiej strony, o których wiadomo lub powinny wiedzieć, że mają charakter poufny, pozostaną poufne. Strona otrzymująca informacje poufne wykorzysta je wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane. Informacje są w każdym przypadku uważane za poufne, jeśli zostały oznaczone jako takie przez jedną ze stron. Bransoletki nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, jeśli przekazanie danych osobie trzeciej jest konieczne w wyniku orzeczenia sądu, przepisu ustawowego lub w celu prawidłowego wykonania umowy.  

Artykuł 16 Własność intelektualna 

  1. Armbanden zastrzega sobie prawa i uprawnienia, które przysługują jej na mocy Ustawy o prawie autorskim.  
  2. Klient gwarantuje, że żadne prawa osób trzecich nie sprzeciwiają się udostępnieniu Bransoletom danych. Klient zwolni Bransoletki z odpowiedzialności za wszelkie działania oparte na zarzutach, że udostępnianie, używanie, modyfikowanie, instalowanie lub włączanie takich narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich.   

Artykuł 17 Procedura reklamacyjna 

  1. Jeśli Klient ma reklamację, Klient musi wysłać ją na piśmie na adres reklamacja@armbanden.nl. 

Artykuł 18 Tożsamość bransoletek 

  1. Bransoletki ma najnowszy adres pocztowy na strona kontaktowa stać. W tej sprawie można odbierać pisma i korespondencję.
  2. Firma Armbanden jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 14 11 63 37. Firma Armbanden znajduje się pod adresem podanym na stronie kontaktowej. 
  3. Z bransoletkami można kontaktować się mailowo pod adresem info@bransolet.pl lub przez czat na stronie armbanden.nl.

Artykuł 19 Prawo właściwe i właściwy sąd  

  1. Prawo holenderskie ma zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Bransoletkami a Klientem. 
Artykuł 20 Warunki anulowania. Okres wypowiedzenia
 
Subskrypcje można anulować w ciągu 30 dni. W przypadku rezygnacji za pośrednictwem info@bransolet.pl, rozpocznie się kolejny termin odnowienia.
 
Anulacje są przetwarzane w dniu, w którym otrzymamy Twoją prośbę o anulowanie. Twoje pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonałeś płatności za zakupy. Może to potrwać do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia zwrotu.